නාලන්දා ලෝක ළමා දින සැමරුම 2018

සෑම වසරක් පාසාම ලෝක ළමා දිනයට සමගාමී ව නාලන්දා විද්‍යාලය තුළ සංවිධාන කරනු ලබන ළමා දින සැමරුම් උත්සව මෙවරත් සාර්ථකව ඊයේ දින(ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා) දවස පුරා විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි. මෙහිදී 1 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගෙනුම ලබන සියලුම සිසුන් සහභාගී කර ගනිමින් සැමරුම් උත්සව පැවැත් වූ අතර එක් එක් අංශවල වෙන වෙනම සැමරුම් උත්සව ද ක්‍රියාත්මක විය.

https://www.facebook.com/nccustudios/posts/2298501533546000


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.