නියෝජ්‍ය විදුහල්පති වී.ජී.පියසිරි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වේ!

නාලන්දා විද්‍යාලයේ වර්ෂ 1972 – 2004 දක්වා අඛණ්ඩව වසර 32 ක කාලයක විශිෂ්ට සේවයක් කළ, හිටපු නියෝජ්‍ය විදුහල්පති වී.ජී.පියසිරි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත.