නියෝජ්‍ය විදුහල්පති වී.ජී.පියසිරි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වේ!

නාලන්දා විද්‍යාලයේ වර්ෂ 1972 – 2004 දක්වා අඛණ්ඩව වසර 32 ක කාලයක විශිෂ්ට සේවයක් කළ, හිටපු නියෝජ්‍ය විදුහල්පති වී.ජී.පියසිරි මහතා අභාවප්රාප්ත වී ඇත. අද (නොවැම්බර් මස 06 වැනි දා) සවස 3.00 ට එතුමාගේ දේහය 163,කොලොන්නාවපාර,කොළඹ-09 දරන නිවසෙහි තැන්පත් කර තබන ලද අතර එතුමන්ගේ අවසන් කටයුතු හෙට(නොවැම්බර් මස 07 වැනි දා) සවස 2.00ට බොරැල්ල කනත්ත පොදු සුසානභූමියේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNalandaCollegeColombo%2Fphotos%2Fa.921055117965087%2F2241898602547392%2F%3Ftype%3D3&width=500


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.