නාලන්දාවට ශිෂ්‍යත්ව හපනුන් එක් වේ!

නාලන්දා විද්‍යාලයට 6 ශ්‍රේණිය සඳහා 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් තේරී පත් වූ සිසුන් පිළිගැනීමේ උත්සවය පසුගිය ජනවාරි මස 16 වැනිදා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණ. දැනට 6 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් විසින් පාසලට අලුතින් එක් වූ මේ සොයුරන් පිළිගැනීම සඳහා සංවිධාන කළ අංග ගණනාවකින් මේ උත්සවය විචිත්‍රවත් විය. ඔවුන් විද්‍යාලයට පිළිගැනීම සඳහා පිළිගැනීමේ ගීතය ගායනා කිරීමෙන් අනතුරුව නාලන්දා විද්‍යාලයීය ගරු විදුහල්පතිතුමන් නාලන්දාවට අලුතින් සපැමිණි මේ සොයුරන් ආමන්ත්‍රණය කරන ලදී. තවත් ගීත ගායනා, නර්ථන අංග වලින් සමන්විත වූ මෙම උත්සවය සඳහා නාලන්දා විද්‍යාලයීය ධර්මාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේලා, ගරු විදුහල්පතිතුමන්, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්, සහකාර විදුහල්පතිවරුන්, සිසුන් සහ දෙමාපියන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මේ සඳහා සහභාගී විය.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.