දෙවන පාසල් වාරය ආරම්භය ලබන 29 වැනිදා

රජයේ සියලු පාසල් දෙවන අධ්‍යනය වාරය සඳහා විවෘත කිරීම අප්‍රේල් මස 29 වැනි සඳුදා දින සිදු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ. … More දෙවන පාසල් වාරය ආරම්භය ලබන 29 වැනිදා