07 වන සඳුදා නාලන්දාවට නිවාඩු

2019 වර්ෂයේ ඔක්තෝම්බර් මස 07 වැනිදා නාලන්දා විද්‍යාලයට නිවාඩු දිනයක් වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව දන්වා සිටී. … More 07 වන සඳුදා නාලන්දාවට නිවාඩු