07 වන සඳුදා නාලන්දාවට නිවාඩු

2019 වර්ෂයේ ඔක්තෝම්බර් මස 07 වැනිදා, එනම් හෙට දිනය නාලන්දා විද්‍යාලයට නිවාඩු දිනයක් වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව ගරු විදුහල්පතිතුමන් දන්වා සිටී. තවද ඔක්තෝම්බර් මස 08 වැනි අඟහරුවාදා දින සිට නැවත සුපුරුදු පරිදි අධ්‍යන කටයුතු සිදු කරන බව එතුමන් වැඩි දුරටත් දන්වා සිටී.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.