නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ නව නිලධාරී මණ්ඩලය පත්වීම .

නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ වාර්ෂික සභා රැස්වීම සහ 2019/2020 වර්ෂ සඳහා නව නිලධාරි මණ්ඩලයට නිල ලාංඡන පැලඳ වීම පසුගිය නොවැම්බර් මස 29 වන දින විද්‍යාලයීය භාෂා කේන්ද්‍රයේදී පැවත්විය. නිල ලාංඡන පැළඳවීමට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් නාලන්දා විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති තිලක් වත්තුහේවා මැතිතුමන් සහභාගී විය.මේ සඳහා සංගමය භාර ආචාර්ය වරුන්ද, ආදී නාලන්දීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ සාමාජිකයන්ද, දෙමාපියන් … More නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ නව නිලධාරී මණ්ඩලය පත්වීම .