නාලන්දාවට එක් වූ ශිෂ්‍යත්ව හපනුන්

05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව කඩයිම් විභාගයෙන් දස්කම් පෑ පුංචි හපනුන් රාශියක් අතරින් 100 කට අධික පිරිසක් 2020 ජනවාරි මස 20 වන දින එක් නාලන්ද මව් සෙවණට එක් විය. … More නාලන්දාවට එක් වූ ශිෂ්‍යත්ව හපනුන්

“අළුතින් නාලන්දාවට එක්වූ පුංචි මල් කැකුළු”

නාලන්දා විද්‍යාලයීය නව වසර සඳහා සිසුන් භාර ගැනීම 2020 ජනවාරි මස 16 වන දින මලලසේකර රඟහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. … More “අළුතින් නාලන්දාවට එක්වූ පුංචි මල් කැකුළු”

සමස්ථ නාලන්දාවේ උත්තමාචාරය.

නාලන්දාවේ යශෝරාව දසත පතුරවමින් ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ වත්මන් ප්‍රධාන කොමසාරිස් ලෙස පත් වූ මේජර් ජෙනරාල් මිලින්ද පි. පිරිස් මහතාණනි ඔබට සමස්ථ නාලන්දාවේ උත්මාචාරය. … More සමස්ථ නාලන්දාවේ උත්තමාචාරය.

ජාත්‍යන්තරය ජයගත් අපේ නාලන්දියන්

ජාත්‍යන්තරය ජයගත් අපේ නාලන්දියන්
නාලන්දා විද්‍යාලයීය 2020 වර්ෂයේ ප්‍රථම ප්‍රධාන රැස්වීම 2020 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 07 දින විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන පීඨිකාවේ පැවැත්විය. එහි මුලික අරමුණ වුයේ නාලන්දාවේ යශෝරාවය දසත පැතිරවූ කීර්තිමත් නාලන්දා පුතුන්ගේ ඇගයීමයි. … More ජාත්‍යන්තරය ජයගත් අපේ නාලන්දියන්