ජාත්‍යන්තරය ජයගත් අපේ නාලන්දියන්

ජාත්‍යන්තරය ජයගත් අපේ නාලන්දියන්
නාලන්දා විද්‍යාලයීය 2020 වර්ෂයේ ප්‍රථම ප්‍රධාන රැස්වීම 2020 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 07 දින විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන පීඨිකාවේ පැවැත්විය. එහි මුලික අරමුණ වුයේ නාලන්දාවේ යශෝරාවය දසත පැතිරවූ කීර්තිමත් නාලන්දා පුතුන්ගේ ඇගයීමයි. … More ජාත්‍යන්තරය ජයගත් අපේ නාලන්දියන්