91 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයට සමගාමීව පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුව

91 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයට සමගාමීව පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුව පසුගිය 26 වන දින නාලන්දා විද්‍යාලයීය මලලසේකර රඟහල් පරිශ්‍රයේ පැවැත්විණි.එදින සාකච්චාවේදී අනුග්‍රාහක භවතුන් හා සුභ පතන්නන් අදහස් හා යෝජනා සුහදව හුවමාරු කර ගත් අතර මෙවරද සුලෝහිත සංග්‍රාමය අනර්ග ලෙසින් කිරීමට වැඩකටයුතු සුදානම් කර ඇත.වෙනදා අයුරින්ම DIALOG  ආයතනය අඛණ්ඩව තෙවන වසරටත් අනුග්‍රහක භවතුන්ගෙන් ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයා ලෙසින් පෙරමුණේ සිටියි.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.