73වන ජාතික නිදහස් දිනය අභිමානයෙන් සමරමු!

කරදියෙන් පවුරු බැඳ
       දූවිලි සුවඳටත් මල් පිපෙන
වීරත්වයෙන් පොහොසත්
        මේ දෙරණ මත උපන්
අද්විතීය විරල මිනිසුන්
        සදාතනිකවම ජීවමානය.....
ඒ වීරත්වයට, නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ උත්තමාචාරය!

https://fb.watch/3rmhecMgN5/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.