“රටක් වටින පොතක්” ලිවීමේ ජාතික වැඩසටහන

Published On: May 14, 2020Views: 2100 Comments

නිර්මාණශීලී දරු පරපුරක් බිහිකිරීම උදෙසා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් දියත් කරනු ලබන “රටක් වටින පොතක්” ලිවීමේ ජාතික වැඩසටහනට ඔබත් සහභාගි වන්න.
මේ පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත්කරන ලද චක්‍රලේඛය පහත දක්වා ඇත

https://youtu.be/9iFfxdMylbc

Share This News, Choose Your Platform!

Leave A Comment

Recent Posts