“අළුතින් නාලන්දාවට එක්වූ පුංචි මල් කැකුළු”

නාලන්දා විද්‍යාලයීය නව වසර සඳහා සිසුන් භාර ගැනීම 2020 ජනවාරි මස 16 වන දින මලලසේකර රඟහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. … More “අළුතින් නාලන්දාවට එක්වූ පුංචි මල් කැකුළු”

සමස්ථ නාලන්දාවේ උත්තමාචාරය.

නාලන්දාවේ යශෝරාව දසත පතුරවමින් ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ වත්මන් ප්‍රධාන කොමසාරිස් ලෙස පත් වූ මේජර් ජෙනරාල් මිලින්ද පි. පිරිස් මහතාණනි ඔබට සමස්ථ නාලන්දාවේ උත්මාචාරය. … More සමස්ථ නාලන්දාවේ උත්තමාචාරය.

ජාත්‍යන්තරය ජයගත් අපේ නාලන්දියන්

ජාත්‍යන්තරය ජයගත් අපේ නාලන්දියන්
නාලන්දා විද්‍යාලයීය 2020 වර්ෂයේ ප්‍රථම ප්‍රධාන රැස්වීම 2020 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 07 දින විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන පීඨිකාවේ පැවැත්විය. එහි මුලික අරමුණ වුයේ නාලන්දාවේ යශෝරාවය දසත පැතිරවූ කීර්තිමත් නාලන්දා පුතුන්ගේ ඇගයීමයි. … More ජාත්‍යන්තරය ජයගත් අපේ නාලන්දියන්

නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ නව නිලධාරී මණ්ඩලය පත්වීම .

නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ වාර්ෂික සභා රැස්වීම සහ 2019/2020 වර්ෂ සඳහා නව නිලධාරි මණ්ඩලයට නිල ලාංඡන පැලඳ වීම පසුගිය නොවැම්බර් මස 29 වන දින විද්‍යාලයීය භාෂා කේන්ද්‍රයේදී පැවත්විය. නිල ලාංඡන පැළඳවීමට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් නාලන්දා විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති තිලක් වත්තුහේවා මැතිතුමන් සහභාගී විය.මේ සඳහා සංගමය භාර ආචාර්ය වරුන්ද, ආදී නාලන්දීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ සාමාජිකයන්ද, දෙමාපියන් … More නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ නව නිලධාරී මණ්ඩලය පත්වීම .

2019/2020 නාලන්දා ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ නිල ලාංජන පැලඳ වීම.

නාලන්දා විද්‍යාලයේ 2019/2020 වසර සඳහා වන නව ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ නිල ලාංජන පැලඳ වීමේ උත්සවය හා දියුරුම් දීම නොවැම්බර් මස 20 වැනිදා පැවති විශේෂ උදැසන රැස්වීමේදී සිදුවිය. … More 2019/2020 නාලන්දා ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ නිල ලාංජන පැලඳ වීම.