“නාලන්දා”පස්වන කලාපය නිකුත් කෙරේ.

නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකය මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන [...]