15 වන ආනන්ද නාලන්දා සුලෝහිත පාපන්දු තරඟයේ ජය නාලන්දාවට..

සුලෝහිතයන්ගේ සහෝදරත්වය තව තවත් වර්ධනය කරමින් 2020.02.03 වන දින තුරඟ තරඟ පිටියේදී ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත පාපන්දු තරඟාවලිය පවත්වන්නට විය.