73වන ජාතික නිදහස් දිනය අභිමානයෙන් සමරමු!

කරදියෙන් පවුරු බැඳ දූවිලි සුවඳටත් මල් පිපෙන වීරත්වයෙන් පොහොසත් මේ [...]